Kamera internetowa: Zieleniec Ski Arena - Winterpol, widok z dolnej stacji


Warunki narciarskie w Zieleńcu:Wypełnij zgłoszenie:

Zgłoszenie:
Konkurencja:
Imię i nazwisko *:
Data urodzenia *:
E-mail:
Telefon *:
Adres zamieszkania *:
PESEL *:

Niniejszym oświadczam, że jestem świadom stopnia ryzyka wynikającego z wzięcia udziału w zawodach narciarskich. Znam zasady i przepisy sportowe obowiązujące w trakcie trwania zawodów. W pełni i bez jakichkolwiek zastrzeżśeń zwalniam organizatorów zawodów narciarskich, zarząd, pracowników, przedstawicieli, członków, autoryzowanych (zaproszonych) gości od jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z zaistnienia wypadku, kontuzji lub utraty zdrowia, którego to wydarzenia mógłbym być ofiarą lub powodem. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji, w których stałbym się czynnym lub biernym uczestnikiem, jak również w razie osobistego urazu (wypadku) powstałego w wyniku umyślnego, przypadkowego, złośliwego, nienormalnego zastosowania na stoku narciarskim, nie będę występował z żadnymi roszczeniami prawno-finansowymi przeciwko organizatorom, instruktorom, prawnikom, członkom, autoryzowanym (zaproszonym) gościom. Ponadto oświadczam że mój stan zdrowia jest dobry i że posiadam aktualne ubezpieczenie dla NNW i OC.

Prosimy osoby zapisane na zawody o wpłatę wpisowego w wysokości 50zł (osoby dorosłe, rocznik 1997 i starsi) lub 35zł (młodzież, rocznik 1998 i młodsi) na poniższe konto bankowe:
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "LO JEDYNKA" UL. KURPIŃSKIEGO 1
NR KONTA : 44102030880000810200295907


Potwierdzam oświadczenie *

* - wymagane

REGULAMIN XVI MISTRZOSTW LESZNA I POWIATU LESZCZYŃSKIEGO W NARCIRSTWIE ALPEJSKIM I SNOWBOARDZIE

1. CZAS I MIEJSCE: 11.03.2017. godz. 10.00. Zieleniec (Kotlina Kłodzka)

2. ORGANIZATORZY: UKS "LO JEDYNKA", PREZYDENT MIASTA LESZNA, STAROSTA POWIATU LESZCZYŃSKIEGO, RADIO ELKA.

3. CEL IMPREZY: popularyzacja sportu narciarskiego, integracja środowiska narciarskiego.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA: w zawodach może brać udział każdy kto spełnia poniższe warunki
- posiada stałe zameldowanie na terenie Leszna lub powiatu leszczyńskiego
- uczy się lub pracuje na terenie Leszna lub powiatu leszczyńskiego
- dokonał wpłaty wpisowego (koszt ubezpieczenia i organizacji zawodów) w wysokości 50 zł od osoby dorosłej (rocznik 1997 i starsi); 35 zł od dzieci i młodzieży (rocznik 1998 i młodsi)

5. ZGŁOSZENIA - przyjmowane będą wraz z wpłatą wpisowego do wyczerpania miejsc, nie później niż do 15 lutego 2017r.
w siedzibie Radia Elka Leszno ul. Sienkiewicza 30a od poniedziałku do piątku w godz. 9-15
lub elektronicznie na stronie www.elka.pl
Wraz z wpłatą każdy uczestnik musi wypełnić tzw. kartę zgłoszenia zawodnika. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszenia.

6. PODZIAŁ NA KATEGORIE WIEKOWE - osobne dla kobiet i mężczyzn. Kategorie wiekowe uzależnione będą od ilości osób zgłoszonych w poszczególnych grupach wiekowych. Przewidujemy następujące kategorie; dzieci młodsze[rocz.2007 i młodsze], dzieci starsze[rocz.2004-06],kat. gimnazjum[rocz.2001-03],kat liceum[1998-2000],K,M 20 [1988-97],K,M 30[1978-87],K,M 40 [1968-77],K,M 50 [1958-67], K,M senior [1957 i starsi]. Kategoria RODZINNA (suma trzech przejazdów-rodzice+ dziecko), dziecko rocznik 1998 i młodsze. Kategoria SNOWBOARD - bez podziału na grupy wiekowe. KATEGORIA NAJLEPSZY WŚRÓD NAJLEPSZYCH. 10 narciarzy i 5 snowboardzistów z najlepszymi czasami (bez względu na płeć i wiek) będzie startowało w dodatkowym przejeździe. Zwycięzcy będą wyłonieni na podstawie sumy czasów z dwóch przejazdów.

7. SPOSÓB I ZASADY PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW - slalom gigant 20-25 bramek, jeden przejazd (wyjątek kategoria dla najlepszych). O zajętym miejscu w określonej kategorii decyduje najlepszy czas. Prawidłowy przejazd to pokonanie trasy slalomu pomiędzy wszystkimi ustawionymi na stoku bramkami (ominięcie choćby jednej bramki, powoduje dyskwalifikację). O prawidłowości przejazdu decyduje sędzia główny. Zawodnik nie ma możliwości wykonania próbnego lub poprawkowego przejazdu. Uzyskany wynik będzie zaliczany do określonej regulaminem kategorii.

8. NAGRODY - dla pierwszych 3 zawodników w poszczególnych kategoriach przewidziane są medale i puchary (wyjątek - w nowej kategorii będą nagrody specjalne).

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. W przypadku nie spełnienia przez uczestnika zawodów wymogów regulaminu dotyczących udziału w mistrzostwach, organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji zawodnika bez możliwości zwrotu wpisowego. W przypadku nie rozegrania zawodów z powodów nie zależnych od organizatora, wpisowe zostanie zwrócone po potrąceniu 10% kosztów manipulacyjnych. Wszystkie sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzygać będzie organizator